Capito Consulting

ผู้ให้คำปรึกษาของธุรกิจ MICE

  • การให้คำแนะนำขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว • การพัฒนาของ MICE คือ การค้นหาสถานที่ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการบริการ
  • ปัจจัยภายนอกขององค์กร MICE เพื่อเป็นพื้นที่ จำเพาะ สำหรับงานประชุม และกิจกรรมต่างๆ.