Capito Consulting

Volker Capito ผู้เชี่ยวชาญในงาน MICE.

 Volker Capito มีชื่อเสียงในฐานะผู้ให้คำปรึกษาของผู้ดำเนินการการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ world of TUI, airtours และอีกหลายแห่งในตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวในยุโรป เขาใช้เวลาในการการรวบรวมความรู้ในธุรกิจ ทุกแขนงของธุรกิจ MICE มากกว่า 15 ปี.