Capito Consulting

Boonyagorn Paochinda.

 คุณ บุญญากรณ์ เภาจินดา (หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีว่า น้ำ) มีประสบการณ์ในการตลาด ในปี 2549ได้มีโอกาสร่วมงานการแข่งขันฟุตบอลโลก ที่ประเทศเยอรมนี ในนามของ S2B Decoration ที่ Capito Consulting เขามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับลูกค้า, การเงิน และงานระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของโครงการระหว่างประเทศของเขา ทำให้มีความเข้าใจในความต้องการของชาวต่างชาติในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง.