Capito Consulting

ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการบริการของ Capito Consulting.

  • ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีฝ่ายในการแผนงานการวางกลยุทธ์ ในการจัดการ และการท่องเที่ยว และต้องการการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว
  • องค์กร และ ฝ่ายแผนการวางกลยุทธ์
  • โรงแรมและสถานที่เพื่อการจัดการประชุมและสัมมนาที่ติดต่อโดยตรงกับลูก โดยไม่ผ่านผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวรายอื่น
  • มหาวิทยาลัย และโรงเรียนที่จัดการบรรยายแก่นักเรียน
  • รัฐบาลและองค์กรนักท่องเที่ยวภูมิภาค ที่ต้องการขยายธุรกิจการท่องเที่ยว
  • คณะกรรมการที่ต้องการการบริการที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด
  • การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยการบริการที่ครบวงจร